عوامل مؤثر در حفظ قرآن كريم

آنـچـه گذشت , شرطهاى اصلى حفظ قرآن بود به گونه يى كه اگرخللى بدان ها وارد آيد, حفظ امكان پذيرنيست ...

آثار حفظ قرآن

حفظ قرآن مانند تلاوت آن آثارى ارزنده دارد . برخى از آثار به خاطر سپردن آيات عبارت است از :1 ...

تاريخچه ى حفظ قرآن

مناجات حضرت موسى   «خـداونـدا, مـن در كتاب تورات امتى مى بينم كه انجيل شان در سينه هايشان جاى دارد و آن ...