۲۰ روش آسان حفظ قرآن

۱- برای حفظ قرآن روش های گوناگونی بیان و تبیین شده که هر کدام در جای خود، دارای ویژگی ...

انواع حفظ قرآن

حفظ قرآن به دو شکل ممکن است : ۱ . حفظ ترتیبى ۲ . حفظ موضوعى [حـفـظ ترتیبى ] حفظ ...

عوامل مؤثر در حفظ قرآن كريم

آنـچـه گذشت , شرطهاى اصلى حفظ قرآن بود به گونه يى كه اگرخللى بدان ها وارد آيد, حفظ امكان پذيرنيست ...

آثار حفظ قرآن

حفظ قرآن مانند تلاوت آن آثارى ارزنده دارد . برخى از آثار به خاطر سپردن آيات عبارت است از : 1 ...

تاريخچه ى حفظ قرآن

مناجات حضرت موسى   «خـداونـدا, مـن در كتاب تورات امتى مى بينم كه انجيل شان در سينه هايشان جاى دارد و آن ...