آموزش صوت و لحن، استاد احمد ابوالقاسمی

استاد ابوالقاسمی : « اگر کسی بخواهد در بخش صوت و لحن پیشرفت کند ، ابتدا باید از قاریان بزرگ ...