نوازنده و خواننده ای که قاری قرآن شد…

شاید به ندرت بتوان کسی را یافت که ابتهال بسیار زیبای «حب الحسین» شاهکار ماندگار استاد «طه الفشنی» را نشنیده ...

آشنایی با مقامات موسیقی قرائت

 ردیف عنوان نوع فایل دانلود ۱ مقام بیات   mp3 ۲ مقام بیات   mp3 ۳ مقام بیات   mp3 ۴ مقام بیات       mp3 ۵ مقام بیات   mp3 ۶ مقام بیات       mp3 ۷ مقام حجاز   mp3 ۸ مقام حجاز       mp3 ۹ مقام حجاز   mp3   ۱۰ مقام حجاز        mp3     ۱۱ مقام رست      mp3   ۱۲ مقام رست      mp3   ۱۳ مقام رست        mp3   ۱۴ مقام رست      mp3   ۱۵ مقام رست        mp3   ۱۶ مقام رست    mp3   ۱۷ مقام سه گاه        mp3   ۱۸ مقام ...