نوازنده و خواننده ای که قاری قرآن شد…

شاید به ندرت بتوان کسی را یافت که ابتهال بسیار زیبای «حب الحسین» شاهکار ماندگار استاد «طه الفشنی» را نشنیده ...
تصویر بند انگشتی

آشنایی با مقامات موسیقی قرائت

 ردیفعنواننوع فایلدانلود۱مقام بیات  mp3۲مقام بیات  mp3۳مقام بیات  mp3۴مقام بیات    mp3۵مقام بیات  mp3۶مقام بیات    mp3۷مقام حجاز  mp3۸مقام حجاز    mp3۹مقام حجاز  mp3  ۱۰مقام حجاز     mp3   ۱۱مقام رست    mp3  ۱۲مقام رست    mp3  ۱۳مقام رست     mp3  ۱۴مقام رست    mp3  ۱۵مقام رست     mp3  ۱۶مقام رست   mp3  ۱۷مقام سه گاه     mp3  ۱۸مقام ...