ترجمه+متن قرآن کریم به زبان استانبولی

ترجمه قرآن کریم توسط مصطفی خیری کوچکدنیز Mustafa Hayri Küçükdeniz   دانلود متن قرآن کریم با ترجمه استانبولی دانلود پارت اول   دانلود پارت دوم۲        ترجمه ...

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۲۹ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان چینی ...

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو

ترجمه گویای قرآن کریم به زبان اردو (با تلاوت سدیس و شریم) / سوره فاتحه 00:01:28 ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ...

ترجمه گویای انگلیسی قرآن کریم

سوره حمد ۰۱:۲۸ سروه بقره ۰۳:۴۲:۵۴ سوره آل عمران ۰۲:۰۶:۰۹ سوره نساء ۲:۱۲:۵۷ سوره مائده ۰۲:۰۸:۲۴ سوره انعام ۰۱:۵۳:۲۱ سوره اعراف ۰۲:۰۰:۱۹ سوره انفال ۴۴:۴۳ سوره توبه ۰۱:۳۱:۵۲ سوره یونس ۰۱:۰۹:۳۵ سوره هود ۰۱:۱۰:۲۲ سوره یوسف ۰۱:۰۳:۵۶ سوره رعد ۳۰:۵۵ سوره ابراهیم ۲۹:۴۱ سوره حجر ۲۵:۴۵ سوره نحل ۰۱:۰۷:۲۹   سوره اسراء ۵۸:۳۰   سوره کهف ۵۸:۵۹   سوره ...