ھدف قرآن از بیان قصص انبیاء (علیهم السلام) – دکتر ازغدی

ھدف قرآن از بیان قصص انبیاء (علیهم السلام) - دکتر رحیم پور ازغدی

سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

 استاد رحیم پورازغدیردیفتوضیحاتحجم (KB)زمانموضوع1دانلود جلسه اول12,77100:52:50طرحی برای فردا2دانلود جلسه  دوم10,75400:44:263دانلود جلسه  سوم13,74000:56:524دانلود جلسه  چهارم14,75401:01:055دانلود جلسه  پنجم12,53100:51:506دانلود جلسه ششم19,53600:41:307دانلود جلسه هفتم13,74000:56:528دانلود ...