تصویر بند انگشتی

سخنرانی های علامه محمد تقی جعفری

امام علی (ع)ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات1دانلود قسمت اول4,345 0:35:18 علی و آزادی2دانلود قسمت دوم4,297 0:34:553دانلود قسمت سوم3,470 0:28:114دانلود قسمت چهارم2,959 0:24:015دانلود قسمت پنجم3,846 0:31:156دانلود قسمت ششم3,356 0:27:15 1دانلود قسمت اول3,575 0:29:02 حکمت ...