تصویر بند انگشتی

سخنرانی های علامه محمد تقی جعفری

امام علی (ع) ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات 1 دانلود قسمت اول 4,345 0:35:18 علی و آزادی 2 دانلود قسمت دوم 4,297 0:34:55 3 دانلود قسمت سوم 3,470 0:28:11 4 دانلود قسمت چهارم 2,959 0:24:01 5 دانلود قسمت پنجم 3,846 0:31:15 6 دانلود قسمت ششم 3,356 0:27:15   1 دانلود قسمت اول 3,575 0:29:02 حکمت ...