با انجام اینکار بگذار خدا همه کارهایت را درست کند

مگر خدا از بنده هاش چه می خواهد؟ سخنرانی استاد پناهیان