نامه به بعضی از امیران لشکر

رزمندگان موفّق و عاشقان شهادت:
اگر از مرکب مخالفت پیاده شدند و به سایه‏سار اطاعت نشستند این همان است که ما می‏خواهیم، و اگر کار به ناسازگاری و درگیری کشید با یارانت بر دشمن بتاز، یارانی که دل به جهاد سپرده و عاشق شهادتند. امّا آن که دل در هوای «جبهه» ندارد و از مردن می‏هراسد، نیامدنش بهتر است و اگر بیاید، ماندنش در «سنگر» برتر از حضورش در «خطّ» است.